| Adatvédelmi nyilatkozat

A Foody Product Kft (székhelye: 1043 Budapest, Lorántffy Zs.u. 7-9. fsz.1., adószám: 23744660-2-41) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos mindennemű adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy adatvédelmi nyilatkozatát szabadon módosítsa, azonban az erről szóló tájékoztatást honlapján közzé teszi. A Foody Product Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2013. évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2012. évi C. törvény – a büntető törvénykönyvről
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről


2. Meghatározások, értelmezés

a/ érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
b/ személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c/ hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
d/ tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e/ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f/ adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g/ adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
h/ nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
i/ adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
j/ adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
k/ adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
l/ adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
m/ adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
n/ adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
o/ harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
q/ harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Adatkezelési elveink:

a/ A Foody Product Kft vevői és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle elvárható olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely a tárolt adatok biztonságát garantálja.
b/ Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. c/ Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. d/ Személyes adat a társaság akkor kezel, ha
d.a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
d.b) azt törvény elrendeli.
e/ Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
f/ Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
g/ Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
h/ A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
• pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
i/ A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. A személyes adatok megszerzése, tárolása

A Foody Product Kft a www.foody-product.hu címen elérhető weboldallal kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Jogszabályi rendelkezések alapján a megadott adatok egy körének kezelése, tárolása, továbbítása kötelező lehet, melyeket jelen nyilatkozatunkban rögzítünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy más, harmadik személy adatinak közlése során, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. Adatkezelési szabályzat nyilvántartása

a) Az adatkezelés célja: partnerekkel, vásárlókkal történő kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám Az adatkezelés időtartama: a kereskedelmi kapcsolat fenntartásáig, az ezt követő öt év, illetve az érintett törlésre vonatkozó kérelméig. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-103848/2016
b) Az adatkezelés célja: a társaság által kiírt promóciós nyereményjáték során a résztvevőkkel történő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám Az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig, de maximum öt év. Adatvédelmi nyilvántartási szám: XXXXXXXXXX

6. Hírlevélhez köthető adatkezelés

Az adatkezelés célja hírlevél küldése a feliratkozók számára, marketing Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, email cím Az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig, de maximum öt év Adatvédelmi nyilvántartási szám: xxxxxxxxxxxxxxxx

7. Tájékoztató információk

Bíróság, ügyészség, bármely nyomozóhatóság és szabálysértési hatóság, arra feljogosított közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt. A társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Adatkezelés, tárolás

A Foody Product Kft a személyes adatok során különös figyelmet fordít arra, hogy azok

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A társaság a legmagasabb szintű technikai megoldásokat alkalmazva gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről. Adatkezelési elvek:
• a titkosság, amely megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
• a sértetlenség megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
• rendelkezésre állás, amely gondoskodik arról, hogy a jogosult hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A társaság folyamatosan gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett legyen a külső, jogellenes, különösen adathalászatot megvalósító támadások ellen. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen támadások kivédésére, a társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereit folyamatosan megfigyeli annak érdekében, hogy minden támadást, jogellenes beavatkozást rögzíthessen.

9. Elérhetőség

Cégnév: Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u.7-9. fsz. 1. szám
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-186115
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
Adószám: 23744660-2-41
Email: info@foody-product.hu
Web: www.foody-product.hu 


10. Kérelmek, panaszok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott
- adatairól,
- az adatkezelés céljáról,
- jogalapjáról, időtartamáról,
- az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és
- az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
- kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság költségtérítést állapít meg. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. szám, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) telefon: 06 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Felelősségi nyilatkozat

1. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget:
• a működtető szoftverek rendellenes működése,
• bármilyen meghibásodás miatt, amely a kommunikációs vonalon vagy eszközön következik be
• papír vagy elektronikus formában érkezett küldemény, - kivéve az ajánlott és tértivevényes papír alapú levél– különösen az adatvesztés miatt
• a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható és az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hiba miatt, ami akadályozza a szolgáltatás akadálytalan működését és a vásárlást
• a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható esemény, hiba következményeBaja, 2016. augusztus 9.| Rólunk

Roppanó burgonyachipsek, krékerek és kétszersültek, zamatos gyümölcsnektárok, valamint ellenállhatatlan cukorkák, csokoládék és különböző édesség-különlegességek. Szeretettel, Bajáról!

6500 Baja, Keleti krt. 17.

Tel.: 06 79 520 120
Fax: 06 79 520 121

info@foody-product.hu

| Hírlevél